ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Θα αναπτυχθεί επίσης ένας Οδηγός για Εκπαιδευτικούς Ενηλίκων και Συμβούλων απασχόλησης και ένας άλλος για τους ίδιους τους παίκτες με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης και της διάδοσης του παιχνιδιού σε όλη την Ευρώπη.

Αυτό το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές ενηλίκων να κατανοήσουν πώς λειτουργεί το παιχνίδι, πώς μπορεί να χρησιμοποιείται όπως και τις πτυχές και τα θέματα που είναι απαραίτητα στο παιχνίδι για την εκπαίδευση ψηφιακών και άλλων χρήσιμων δεξιοτήτων για ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση.

Το εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει ένα σύντομο φυλλάδιο οδηγιών παιχνιδιού για τους παίκτες, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα είναι ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, οπότε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται πρέπει να προσαρμοστούν στο επίπεδο εκπαίδευσης όπως και στις ανάγκες τους.